bip.zs.strzegom.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi

Przetargi

Email Drukuj PDF

 

Strzegom, 11.10.2012 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę:

węgla eko-groszku w ilości do 160 ton na sezon grzewczy 2012/13 do Zespołu Szkół w Strzegomiu.

 

W dniu 10.10.2012 roku dokonano otwarcia i oceny złożonych ofert.

Wpłynęło 9 ofert wg zestawienia j.n.

 

l.p.

Oferent

Adres

Cena netto

/1 tonę

Cena brutto/ 1 tonę

Punktacja

1

GWN Sp. Zoo

Ul. Bogumińska 77c

44-351 Turza śląska

527,00 zł

648,21 zł

96,77

2

P.T.H. IMAGE

Ul. Dojazdowa 53

 43-186 Orzesze-Gardawice

561,00 zł

690,03 zł

90,91

3

P.W. ATEX Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 3

 44-145 Pilchowice

510,00 zł

627,30 zł

100,00

4

P.U.H. STANBARTEX Stanisław Pałac

Ul. Mickiewicza 20/84

 41-400 Mysłowice

600,00 zł

738,00 zł

85,00

5

U.T. i H Zając Marian

Ul. Ruchu Oporu 1/9

44-335 Jastrzębie Zdrój

569,00 zł

699,87 zł

-

6

W TRADE Sp. z o.o

Ul. Mariacka 17     

   40-014 Katowice

575,00 zł

707,25 zł

86,70

7

GIGANT 69 S.C.

Al. Wojska Polskiego 67

58-150 Strzegom

553,00 zł

680,19 zł

92,22

8

P.W. RUPEX 2 Sp.j

Ul. Pułaskiego

58-371 Boguszów Gorce

90.400,00 zł

111.192,00 zł

0,50

9

U.T. Marek Rajca

Ul. Główna 192

 58-312 Stare Bogaczowice

608,94 zł

749,00 zł

83,75

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta nr 3 złożona przez P.W. ATEX Sp. z o.o Pilichowice z ceną netto 510 zł/tonę (627,30 zł brutto/tonę) ? oferta zawierała najniższą cenę ? jedyne kryterium w przetargu.

W postępowaniu odrzucono następującą ofertę:

 

Ofertę nr 5:  Brak pieczątek oferenta, oferta została tylko podpisana. ? oferta niezgodna ze specyfikacją.

Uzasadnienie prawne podjętej decyzji stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół

Sławomir Dudziński

 

 

Numer ogłoszenia: 386356 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209009 - 2012 data 01.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8550351, fax. 0-74 8553662.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
 • W ogłoszeniu jest: kaloryczności powyżej 26MJ/kg.
 • W ogłoszeniu powinno być: kaloryczności powyżej 22Mj/kg.

Ogłoszenie - zamówienie publiczne na dostawę węgla - dokumenty do przetargu, SIWZ, załączniki-poprawione

-------------------

Strzegom: Dostawa wraz z transportem węgla eko-groszku na sezon grzewczy 2012/12 - sukcesywnie do pażdziernika 2012 do maja 2013 r. do Zespołu Szkół w Strzegomiu

Numer ogłoszenia: 209009 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół , ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 8550351, faks 0-74 8553662.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.strzegom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z transportem węgla eko-groszku na sezon grzewczy 2012/12 - sukcesywnie do pażdziernika 2012 do maja 2013 r. do Zespołu Szkół w Strzegomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla eko-groszku o granulacji 5-25 mm, zawartości popiołu do 10 %, kaloryczności powyżej 26MJ/kg oraz wilgotności do 20 % w ilości do 160 ton na sezon grzewczy 2012/13 do Zespołu Szkół w Strzegomiu. Dostawy sukcesywne od pazdziernika 2012 do maja 2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że oferent nie zalega w opłatach należnych podatków do Urzędu Skarbowego oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS - załącznik nr 3 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs.strzegom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół ul. Krótka 6 58-150 Strzegom (Księgowość) tel. 074/6494880.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół ul. Krótka 6 58-150 Strzegom - SEKRETARIAT tel. 074/6494870, faks 074/6494871.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie - zamówienie publiczne na dostawę węgla - dokumenty do przetargu, SIWZ, załączniki
Poprawiony ( czwartek, 11 października 2012 11:30 )  

MIGAWKI

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej